Praktische info

Afspraken wijzigen of afzeggen onderzoek & behandeling en coaching
De behandelaren zijn bereikbaar op hun directe nummer en per e-mail voor vragen over lopende behandelingen, afspraken en afzeggingen. Als je verhinderd bent, kun je de afspraak telefonisch en tot 48 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Spreek altijd de voicemail in indien wij niet opnemen of stuur een mail of app. Wij bellen, mailen of appen je dan z.s.m. terug om een nieuwe afspraak te maken.
Indien je gemaakte afspraken niet op tijd afzegt, zijn wij, ongeacht de reden, genoodzaakt om 75% van het tarief in rekening te brengen.

Het e-mailadres en telefoonnummer van je behandelaar vind je hier.
>> eva@utrechtsepedagogen.nl telefoonnummer: 06-11854122
>> roos@utrechtsepedagogen.nl telefoonnummer: 06-40036876

Veel gestelde vragen

1Ik wil graag mijn kind aanmelden bij Utrechtse Pedagogen maar mijn ex-partner wil daarvoor geen toestemming geven. Wat kan ik nu het beste doen?

Wanneer je ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezaghebbende ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer je je ernstig zorgen maakt over je kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die je kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van je ex-partner niet aangetast.

2Als ik via de rechter toestemming voor een behandeling wil krijgen, wat moet ik dan doen?

Je kunt hiervoor naar een advocaat gaan. Hij of zij stuurt meestal eerst een brief naar je ex-partner met de vraag toestemming te geven. Als hij/zij deze toestemming niet geeft, kun je de vraag voorleggen aan de rechter in een kort geding. Je advocaat begeleid je hierbij. De rechter zal beoordelen of behandeling wenselijk is en kan dan vervangende toestemming voor de behandeling geven.

3Hoe weet ik of mijn ex-partner ouderlijk gezag heeft? We waren getrouwd bij geboorte kind(eren).

Wanneer je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had bij geboorte van jullie kind(eren), hebben jullie beiden het ouderlijk gezag over de kind(eren). Tenzij de rechter heeft bepaald dat hem of haar het ouderlijk gezag moest worden ontnomen. Een uitspraak hierover moet terug te vinden zijn in het echtscheidingsconvenant of in het gezagsregister. Een uittreksel daaruit kun je opvragen bij de rechtbank in de gemeente waarin je kind geboren is.

4Mijn ex-partner en ik waren niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap, heeft hij/zij dan wel ouderlijk gezag?

Als moeder krijg je automatisch het ouderlijk gezag, als vader niet. Als je op het moment van de geboorte van je kind(eren) niet getrouwd was, heeft de vader van het kind niet automatisch het ouderlijk gezag. Hij moet ten eerste het kind erkennen. Dit kan in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Daarna moet hij bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag.

5Aan wie mag de orthopedagoog informatie over mij of mijn kind verstrekken?

Alleen met medeweten van ouders met gezag en van jongeren vanaf 16 jaar wisselen wij informatie uit met andere betrokkenen. Samenwerking tussen een behandelaar en huisarts is belangrijk. Echter alleen met jouw toestemming zal de huisarts geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. Ook als er behoefte bestaat om informatie op te vragen bij anderen dan de huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, wordt altijd jouw toestemming gevraagd.

Soms willen kinderen hun behandelaar een geheimpje vertellen. Wij nodigen kinderen alleen uit om dat te doen als wij er met de ouders over mogen praten wanneer wij denken dat dat hun kind ten goede zal komen. Geheim betekent voor ons niet stiekem, maar veilig.

Download ons Privacyreglement.

6Mag mijn kind meebeslissen over de voorgestelde behandeling?

Voor het leveren van zorg aan kinderen en jongeren gelden specifieke wettelijke rechten. Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen. De orthopedagoog informeert dan de ouders met gezag. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar geldt dit ook, maar moet de jongere zelf ook akkoord gaan. Op verzoek van de jongere kan de pedagoog besluiten de ouders met gezag slechts ten dele te betrekken in het verloop van de behandeling. De pedagoog zal echter in alle gevallen blijven proberen de ouders erbij te betrekken. Voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar geldt dat zij – als het de gezondheidszorg betreft – zelfstandig kunnen handelen. Informatie wordt direct tussen de jongere en zorgverlener gedeeld. In overleg met de jongere kunnen ook de ouders worden geïnformeerd.

In de situatie dat ouders gescheiden zijn met gedeeld ouderlijk gezag, is toestemming van beide ouders nodig. Oudergesprekken worden waar mogelijk gezamenlijk gevoerd.

7Hoe lang en op welke manier bewaart de orthopedagoog mijn dossier?

Cliëntendossiers worden tijdens de behandeling als papieren dossier gearchiveerd en/of digitaal opgeslagen en met wachtwoorden beveiligd. Ook digitale kopieën zijn versleuteld en beveiligd. Na beëindiging van de zorgverlening aan cliënt wordt het dossier nog 15 jaar gearchiveerd. Deze termijn is wettelijk bepaald, gerekend vanaf het kalenderjaar van afsluiting. Na deze periode wordt het dossier met daarvoor bestemde middelen vernietigd.